سازه های فلزی

سازه های فازی 3 نوع می باشد:

1- سازه های قابی ،خرپائی و سازه های کابلی که درنوع اول نیروهای وارد شده را به همراه تحمل ومنتقل کرده و درنوع دوم وسوم نیروهای وارد آمده را به صورت کشش یافشار تحمل وانتقال می دهند.

سازه های فلزی به دلیل امتیاز های زیادی که دارد امروزه بسیار کاربرد بوده است. از جمله امتیازهای آن استحکام وخواص خوب مکانیکی و مقاومت بالای فولاد درفشار ،وبه دلیل توصیه فولاد درکارخانه شرایط بهتر کنترل کیفیت آن از بتن وبرخی مصالح ، مناسب تراز کاردر می آید. اتصال چند قطعه به یکدیگر ،پیش ساخته کردن قطعات ،سرعت درنصب ،هزینه کمتر ،وکاربرد آن در ارتفاع از دیگر مزیت های سازه های فلزی می باشد.

مقاومت قطعات  فلزی زیاد بوده ونسبت به مقاومت به وزن از مصالح بتن بزرگتر است . به این علت در دهانه  های بزرگ سوم ها وساختمان ساختمان هایی که برزمین های سست قرارمیگیرند . اهمیت بسیاری دارند . فلز در کار خانجات بزرگ تحت نظارت دقیق تهیه میشود وخواص آن برخلاف بتن با عوامل خارجی تحت تاثیر قرار نمی گیرد .

در سازه های فلزی  فولاد دوام بسیار خوبی دارد ،ساختمان های فلزی که در نگهداری آنها دقت کرد اند. برای مدت طولانی قابل بهره برداری بوده اند.

یکی از نکات مثبت درمصالح فلزی شکل پذیری آن است وبسیار مقاوم درحالی که مصالح  بتنی شکننده تروترد هستند ودرمقابل نیروها ضعیف هستند .سرعت نصب قطعات فلزی نسبت به اجرای قطعات مدت زمان کمی می طلبد.