برخی از پروژه های انجام شده (ساختمان پيش ساخته و پوشش سوله)


ردیفشــــــــــرح پـــــــــروژهمقدارکــارفرما و محــل پــــروژهوضعيت
1سالنهای تعميرگاه ونمايندگی240 گروه بهمنm300جناب آقای مرادی(صاحب امتياز نمايندگی)اجراشده
2ساختمان تجهيز کارگاه شرکت ماگماm600شرکت ماگما-شهرستان زابلاجراشده
3ساختمان تجهيز کارگاه شرکت ماگماm350شرکت ماگما-شهرستان کرج چهار باغاجراشده
4ساختمان تجهيز کارگاه خط لوله بيد بلند(فاز اول)m700شرکت تهران جنوب بهبهان جاده سردشتاجراشده
5ساختمان تجهيز کارگاه خط لوله بيد بلند(فاز دوم)m600شرکت تهران جنوب بهبهان جادهسردشتاجراشده
6ساختمان تجهيز کارگاه بلوار وحدت شيرازm300شرکت پارس گستر-شيرازخيابان پاسداراناجراشده
7ساختمان آموزشی تفريحی مهمانسرای شاهد قمm600سازمان گردشگری سياحتی کوثر-قماجراشده
8ساختمان تجهيز کارگاه احداث کارخانه سيمان خمسهm400شرکت سيمان خمسه –زنجان جاده بيجاراجراشده
9ساختمان تجهيز کارگاه کارخانه سيمان غرب آسياm350شرکت سيمان غرب آسيا-تربت جاماجراشده
10ساختمان کنترل  سالن سنگ شکن سيمان آبيکM200شرکت بهرمان دشت- سيمان آبيکاجراشده
11ساختمان تجهيز کارگاه اداره بنادر بندر امام خمينیm370شرکت ساختمانی وزوا- بندر اماماجراشده
12ساختمان تجهيز کارگاه اداره بنادر بندر امام خمينیM200شرکت ساختمانی خوراسان- بندر اماماجراشده
13ساختمان تجهيزکارگاه پروژه بندر امام خمينیm300شرکت ساختمانی سی پی دی- بندر اماماجراشده
14ساختمان کنترل  GISپتروشيمی فجر 1M100شرکت پتروشيمی فجرمنطقه ويژه ماهشهراجراشده
15ساختمان تجهيز کارگاه تصفيه خانه باغ ملکm300شرکت مهندسی تهران پرشيا- باغ ملکاجراشده
16ساختمان تجهيزکارگاه نمک زدايی،بهره برداریm300شرکت مهندسی ساختار فردا- اهوازاجراشده
17ساختمان اداری  فنی حرفه ای منتطقه کرجm300سازمان فنی حرفه ای کرجاجراشده
18ساختمان تجهيز کارگاه جاده اميديه سرانجامm420شرکت خلخال دشت-اميديهاجراشده
19ساختمان رستوران کارگاه  جاده اميديه سرانجامm150شرکت خلخال دشت-اميديهاجراشده
20ساختمان های TICمخابرات استان تهرانm300شرکت مخابرات استان تهران-سطح استاناجراشده
21ساختمان های TICمخابرات استان البرزm100شرکت مخابرات استان البرز-سطح استاناجراشده
22ساختمان تجهيزکارگاه پروژه نفتی درکشورعراقm800شرکت سبلان سوله- کشور عراقاجراشده
23پوشش سوله های ورزشگاه ياس شهرداری منطقه 21m400شهرداری منطقه 21- تهرانسراجراشده
24پوشش سوله های بازيافت شهرداری منطقه 21m600شهرداری منطقه 21- جاده مخصوص کرجاجراشده
25پوشش سولهای اداره پسماندهای شهرداری5000mصنايع شهيد کلاهدوز- تهران کهريزکاجراشده
26پوشش سوله توليد کارخانه سپهر ابر آسيا850mشرکت سپهر ابر آسيا- تهران کهريزکاجراشده
27ساختمان آبژاول آبرسانی غرب تهران800mشرکت آب و فاضلاب تهراناجراشده
28پوشش سوله های سازمان آب وفاضلاب خرمشهرm1300شرکت فرا صنعت-خرمشهراجراشده
29پوشش سوله های سازمان آب وفاضلاب آبادانm1700شرکت فرا صنعت-آباداناجراشده
30پوشش سوله های اداره برق ساری (منطقه5)m300شرکت مهام شرق خراسان- ساریاجراشده
31پوشش سوله های اداره برق ساری (منطقه4)m700شرکت مهام شرق خراسان- ساریاجراشده
32پوشش سوله های انبار نفت شهرستان دره شهرm1700شرکت ژالکه-دره شهراجراشده
33پوشش سوله استخر کارخانه سرم سازی رازیm2100شرکت سبلان سوله-کرجاجراشده
34ساختمان نماز خانه شرکت توسعه کشاورزیm170شرکت مادر توسعه کشاورزی- تهراناجراشده
35پوشش سوله های شرکت صنعت پردازان ثمينm2200شرکت صنعت پردازان ثمين-صفادشتاجراشده
36پوشش سوله های ورزشگاه سراج تهرانm350شرکت صحرا وش-تهراناجراشده
37پوشش سوله های بازيافت کهريزک تهرانm200شرکت سبلان سوله-تهراناجراشده
38پوشش سوله  انبار مواد کارخانه نفت بهرانm150شرکت نفت بهران-تهراناجراشده
39پوشش سوله  انبار مواد کارخانه شرکت شيذرm200شرکت شيذر-قزويناجراشده
40ساختمان رستوران شرکت زربال طيورm200شرکت زربال طيور-تهراناجراشده
41پوشش سوله کارخانه سپهر ابر آسياm200مجتمع کارخانه های سپهر ابر آسيا - کهريزکاجراشده
42ساختمان آزمايشگاه سالن توليد صندلی خودروm300مجتمع کارخانه های سپهر ابر آسيا - کهريزکاجراشده
43پوشش سوله انبار مواداوليه کارخانه سپهر ابر آسياm400مجتمع کارخانه های سپهر ابر آسيا - کهريزکاجراشده
44ساختمان کارگاه  تراش سنگm200کارخانه سنگ شاهين مرمريت -شمس آباداجراشده
45پوشش سوله کارخانه تک پاييزانm200شرکت تک پاييزان- شهرک صنعتی پرنداجراشده
46ساختمان کارگری شرکت جهان چرمm150شرکت جهان چرم- تهراناجراشده
47پوشش سوله های دانشکده نفت آبادانm1500شرکت پارس يکم- آباداناجراشده
48ساختمان اسکان کارگری شهرداری منطقه 2m4000شهرداری منطقه 2-سطح منطقه2اجراشده
49ساختمان اداری و تجهيز کارگاه سنقر1000mشرکت تهران جنوب -سنقراجراشده
50ساختمان اسکان کارگری عسوليه دهنو100mشرکت تهران جنوب کارگاه- عسلويه دهنواجراشده
51تجهيز کارگاه دارخويين300mشرکت تهران جنوب کارگاه -دارخوييناجراشده
52ساختمان تجهيز کارگاه عسلويه فاز 22200mشرکت تهران جنوب -عسلويه فاز 22اجراشده
53ساختمان تجهيز کارگاه عسلويه فاز 13520mشرکت تهران جنوب -عسلويه فاز 13اجراشده
54ساختمان بازار ميوه وتره بار باستانی پور900 mجناب آقای حشمت اله روستا-علی آباد تهراناجراشده
55ساختمان کنترل کمپ150 mشرکت آسفالت طوس جزيره خارکاجراشده
56ساختمان تجهيز کارگاه عسلويه پتروشيمی بوشهر150 mشرکت مهندسی ساختمانی سکاف-عسلويهاجراشده
57ساختمان تجهيز کارگاه پروژه مسکوني سپهر150 mشرکت مهندسی ساختمانی سکاف-کـرجاجراشده
58ساختمان تجهيز کارگاه اداره بنادر بندر امام خمينیm370شرکت ساختمانی کارون جنوب -بندر اماماجراشده
59ساختمان اداری وسالن رنگ مبل سازی سپهر ابر آسیا400mمجتمع کارخانه های سپهر ابر آسيا - کهريزکاجراشده
60ساختمان تجهيز کارگاه پروژه مترو شهرستان ورامين520mشرکت مهندسی و ساختمانی سکاف-وراميناجراشده
61ساختمان تجهيز کارگاه پروژه ایستگاه فشارگاز خنج1000mشرکت مهندسی وساختمانی سکاف-خنجاجراشده
62ساختمان تجهيز کارگاه پروژه ایستگاه فشارگاز جهرم300mشرکت مهندسی وساختمانی سکاف-جهرماجراشده
63ساختمان تجهيز کارگاه پروژه ایستگاه فشارگازتاکستان300mشرکت مهندسی وساختمانی سکاف-تاکستاناجراشده
64ساختمان تجهيز کارگاه پروژه سد شهر کوری900mشرکت مهندسی ساختمانی دی- ایرانشهراجراشده
65ساختمان تجهيز کارگاه پروژه آبرسانی استان کرمان2500mموسسه اروندان- شهرستان رفسنجاناجرا شده
66ساختمان خوابگاه پروژه سد شهر کوری300mشرکت مهندسی ساختمانی دی- ایرانشهراجراشده
67ساختمان تجهيز کارگاه پروژه -520mشرکت مهندسی و ساختمانی سکاف-خرم آباداجرا شده
68پوشش سوله های شرکت صنعت پردازان ثمينm2500صنعت پردازان ثمين-پتروشیمی خرم شهراجراشده
69ساختمان تجهيزکارگاه پروژه شمس آبادM200شرکت ساختمانی سی پی دی-شهرک صنعتیاجراشده